Obchodní podmínky pro účely poptávky a objednávky

Obchodní podmínky pro účely poptávky a objednávky služby zpracované obchodní společností dkLAB s. r. o., IČ: 09522638, se sídlem Smetanovo nábřeží 197/26, Praha 1 - Staré Město, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337535 (dále společně jako „dodavatel“).

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky slouží pro účely poptávky a objednávky distančním způsobem u dodavatele a byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na adrese www.dklab.cz/vop-zakazek.

Zákazníkem (dále také jako „odběratel“) webového portálu dklab.cz je:

  1. spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele (dále jako „spotřebitel“), nebo
  2. osoba odlišná od spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti poptávkou odběratele, vytvoření cenové nabídky a stanovení podmínek objednávky dodavatelem, na základě které dochází k potvrzení objednávky uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem.

Poptávkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí oslovení dodavatele odběratelem o zpracování cenové kalkulace služby poskytované dodavatelem (dále jako „poptávka“).

Cenovou kalkulací se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí nacenění služby poskytované dodavatelem vytvořené na základě poptávky odběratele (dále jako „cenová kalkulace“).

Objednávkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí oboustranné odsouhlasení cenové kalkulace služby poskytované dodavatelem objednateli a odsouhlasení podmínek pro potřebu realizace objednávky (dále jako „objednávka“)

Potvrzenou objednávkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí uhrazení kauce odběratelem ve prospěch dodavatele a to formou uhrazení vystavené dílčí faktury na služby poskytované dodavatelem a to na základě podmínek ujednaných v objednávce (dále jako „potvrzená objednávka“).

V objednávce je možné sjednat ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v objednávce se považují za speciální úpravu sjednaných podmínek a mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, přejde-li objednávka do formy závazné objednávky.

Dodavatel při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Dodavatel je podnikatelem, který přímo dodává odběrateli své služby.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Závazná objednávka

Návrhem k uzavření závazné objednávky je objednávka, která vznikne vzájemnou akceptací poptávky odběratele a následným vytvoření cenové kalkulace a stanovení podmínek dodavatelem. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká přijetím podmínek a cenové kalkulace odběratelem a uhrazením dílčí faktury vystavené dodavatelem (potvrzení objednávky). Shora uvedené propozice objednávky včetně akceptace poptávky ze strany dodavatele jsou dodavatelem zaslány odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele. Odběratel uhrazením dílčí faktury stvrzuje, že se seznámil s cenovou nabídkou a podmínkami stanovenými dodavatelem. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud:

  • odběratel nevyplní vstupní dotazník, který bude dodavatelem zaslán odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele přes Google documents ve lhůtě nejpozději do 30 dní, od odeslání dotazníku dodavatelem,
  • odběratel nedodá řádně a včas elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty dodavatele podklady požadované dodavatelem a to ani v dodatečné lhůtě 14 dní ode dne výzvy dodavatele, nebo
  • odběratel nedodá řádně a včas elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty dodavatele podklady požadované dodavatelem v požadovaném formátu a to ani v dodatečné lhůtě 14 dní ode dne výzvy dodavatele.

Před potvrzením objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky dodávající vložil. Jakákoli změna údajů však podléhá akceptaci dodavatelem. Dodavatel je oprávněn návrh objednávky (podmínky objednávky a cenovou kalkulaci) měnit s ohledem na změnu údajů. Objednávku potvrdí odběratel dodavateli uhrazením dílčí faktury na služby poskytované dodavatelem. Za okamžik potvrzení objednávky se považuje okamžik připsání fakturované částky na účet dodavatele.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že službu i přes vytvoření objednávky není možné poskytnout ani nahradit jiným způsobem nebo pokud se hodnota služby výrazně změnila a odběratel toto před samotným vznikem závazné objednávky neakceptuje. Dodavatel odběratele o této situaci informuje. Byla-li objednávka, za podmínek v tomto odstavci uvedených, potvrzena, budou odběrateli peníze vráceny. Pokud by byla objednávka nebo její část zrušena z jiného důvodu, než který je uveden v tomto odstavci, propadá uhrazená kauce ve prospěch dodavatele na náklady spojené s vypracováním cenové kalkulace a příprav objednávky.

Termín dodání služby je stanoven v objednávce dodavatelem. Odběratel je informován o předpokládaném termínu dodání služby. Za termín realizování potvrzené objednávky je považován termín předání kompletní služby.

Dodavatel vystaví odběrateli ohledně plateb prováděných na základě potvrzené objednávky odběrateli daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Dodavatel vystaví daňový doklad – fakturu v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění v elektronické podobě, s čímž odběratel souhlasí.

III. Práva z vadného plnění (reklamace)

V případě reklamace objednávky kontraktuje odběratel poskytovatele prostřednictvím emailové adresy poskytovatele info@dklab.cz. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku doručení reklamace odběratele, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel není povinen nároku uživatele vyhovět, pokud bude prokázáno, že uživatel před převzetím o vadě objednávky věděl nebo ji sám způsobil.

Nebude-li u jednotlivých služeb uvedeno jinak, poskytuje dodavatel osobě, která vytvořila objednávku mimo svou podnikatelskou činnost, záruku na jakost v délce 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. V případě objednávky v rámci podnikatelské činnosti odběratele poskytuje dodavatel záruku na jakost v délce 12 (slovy dvanáct) měsíců.

Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel vadu sám způsobil, stejně tak odběrateli nenáleží odběrateli právo z vadného plnění, není-li plnění funkční z důvodu změny podmínek na straně třetí strany. Plnění lze považovat za vadné pouze za předpokladu, že není funkční s ohledem na podmínky, které byly aktuální v době dokončení a předání plnění. Pokud by se v budoucnu stalo plnění vadné jen z důvodu změny podmínek či jiného zásahu třetí strany, nevztahuje se na takovýto případ právo z vadného plnění.

IV. Práva a povinnosti plynoucí z objednávky

Odběratel nesmí šířit informace poškozující dodavatele.

Odběratel nesmí používat název dodavatele, logo, domény ani jiná další označení dodavatele bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

V případě porušení obchodních podmínek odběratelem smí dodavatel znemožnit přístup odběratele k potvrzené objednávce, a to bez jakékoliv finanční či nefinanční náhrady odběrateli.

Podléhá-li některá část objednávky nebo celá objednávka licenčním oprávněním, poskytuje dodavatel objednateli licenci dle § 2358 a násl. Občanského zákoníku jako licenci nevýhradní. Licence je poskytována dodavatelem pouze pro potvrzenou objednávku a nelze ji dále přednášet ani s ní nijak dále nakládat, stejně tak nelze licenci přenášet na další objednávku od stejného dodavatele.

Pokud by došlo k porušení shora uvedených licenčních ujednání, včetně použití názvu dodavatele, loga dodavatele, domény či jiných dalších označení dodavatele bez písemného souhlasu dodavatele ze strany odběratele je dodavatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Ujednání o smluvní pokutě se nevztahuje na případy, kdy dodavatel sám použije své logo či jakékoli jiné své označení z důvodu marketingu v předmětu objednávky.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.

Dodavatel smí používat obchodní firmu a jméno odběratele pro marketingové účely.

V. Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy odběratel v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemá, neboť se jedná o dodávku služby, která je vytvořena na základě individuální objednávky odběratele a dále s ohledem na skutečnost, že dodavatel splnil veškeré podmínky uvedené v § 1820 Občanského zákoníku.

VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při potvrzení objednávky. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s potvrzením objednávky (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.

VII. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností odběratelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@dklab.cz. Informaci o vyřízení stížnosti odběratele zašle dodavatel na elektronickou adresu odběratele.

Jakým způsobem prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno na adrese www.dklab.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

Dodavatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění ke dni odeslání objednávky, podmínek a cenové kalkulace vytvořené na základě poptávky odběratele s vystavenou dílčí fakturou k objednávce. Objednávka odběratele je po svém potvrzení jako potvrzená objednávka mezi odběratelem a dodavatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný odběrateli. Objednávku lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.9.2020

Mezi naše klienty patří:

Licirna

Yage

Akinu

Espeon

Perricone MD

Made for Skin

Grossmann

Fajnspanek

Jsme na Facebooku