Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Daniela Kulhánka

I.
Základní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Internetový obchod je webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na webových adresách https://doplnky.shoptet.cz nebo https://doplnky.shoptet.sk (dále jen „Internetový obchod“).

Službou se rozumí doplněk nebo modul poskytovatele inzerovaný zprostředkovatelem v rámci Internetového obchodu (dále jen „Služba“).

Poskytovatelem Služby je Daniel Kulhánek, IČ: 762 21 288, se sídlem Teplice na Metují, Aloise Jiráska 52. PSČ: 549 57 (dále jen „poskytovatel“).

Zprostředkovatel prodeje Služby je společnost Shoptet, a. s., IČ 28935675, se sídlem Praha 6, Dvořeckého 628/8, Břevnov, PSČ: 169 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 25395 (dále jen „zprostředkovatel“). Zprostředkovatel zprostředkovává prodej doplňků Poskytovatele prostřednictvím internetového obchodu.

Uživatel Služby je fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na https://doplnky.shoptet.cz nebo https://doplnky.shoptet.sk (dále jen: „uživatel“).

Zakoupením Služby poskytovatele potvrzuje uživatel, že si Podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

Tyto Podmínky jsou zpracovány v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami zprostředkovatele (dále jen „Podmínky zprostředkovatele“), a to konkrétně v souladu s článkem 1.3 a článkem 2.6 Podmínek zprostředkovatele.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele, zprostředkovatele a uživatele služby. Veškeré nákupy Služeb provedené prostřednictvím Internetového obchodu se řídí těmito podmínkami. Tyto Podmínky mají postavení speciální úpravy k Podmínkám zprostředkovatele.

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a případné spory se řeší v českém jazyce.

Veškerá korespondence uživatele a poskytovatele probíhá prostřednictvím elektronické pošty, a to formou doručení požadavku uživatele na emailovou adresu poskytovatele: sablony@dklab.cz.

II.
Uzavření smlouvy

Uživatel, je povinen si vytvořit zákaznický účet na webovém portále zprostředkovatele, kde je povinen údaje vyplňovat pravdivě a při změně údajů pravidelně informace aktualizovat. Poskytovatel nenese případné škody porušením výše uvedené povinnosti uživatelem.

Objednáním Služby prostřednictvím Internetového obchodu vzniká uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem.

Uživatel při objednání Služby na Internetovém obchodě prohlašuje, že je seznámen s funkčností doplňku.

Cena Služby je vždy uvedena na Internetovém obchodu zprostředkovatele. Cenu služby je oprávněn měnit pouze zprostředkovatel v rámci ujednání uvedených v Podmínkách zprostředkovatele.

Úhrada za Službu se provádí na základě vystavené faktury od zprostředkovatele. V případě prodlení uživatele s úhradou platby za Službu má zprostředkovatel právo postupovat dle ujednání obsažených v Podmínkách zprostředkovatele.

III.
Reklamace a Odstoupení od smlouvy

V případě reklamace Služby kontraktuje uživatel poskytovatele prostřednictvím emailové adresy poskytovatele sablony@dklab.cz. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku doručení reklamace uživatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Poskytovatel není povinen nároku uživatele vyhovět, pokud bude prokázáno, že uživatel před převzetím o vadě Služby věděl nebo ji sám způsobil.

IV.
Užívání Služby

Uživatel nesmí šířit informace poškozující poskytovatele či zprostředkovatele.

Uživatel nesmí používat název poskytovatele, logo, domény ani jiná další označení poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

V případě porušení Podmínek uživatelem smí poskytovatel znemožnit přístup uživatele ke Službě, a to bez jakékoliv finanční či nefinanční náhrady uživateli.

V.
Poskytování služby

Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání smlouvy uživateli zpřístupnit Službu v rozsahu zaplacených služeb podle platného ceníku zprostředkovatele.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.

Poskytovatel má právo změnit obchodní podmínky, o čemž musí informovat Uživatele.

Poskytovatel smí používat obchodní firmu a jméno uživatele pro marketingové účely.

Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zcela přeložit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru. Uživatel bere na vědomí, že Služba či další části její nemusí být dostupné nepřežitě, a to například z důvodu údržby a rozvoje Služby. Za tyto odstávky nenáleží uživateli žádná finanční či nefinanční náhrada. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.

Poskytovatel pro uživatele zajišťuje technickou podporu a to formou e-mailu. Negarantuje minimální dobu pro poskytnutí podpory.

Poskytovatel nemá povinnost zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Služby či pokračovat v jejím vývoji nebo spustit novou verzi.

VI.
Vyloučení odpovědnosti

Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Službu a užití Služby a zejména pak informací v ní obsažených. Uživatel nemá právo poskytovat finanční či nefinanční náhradu za újmy/škody/ztráty způsobené použitím těchto informacím a to ani sobě ani 3. osobě.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za správnost informací obsažených ve Službě.

Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Služby a jejím poskytování uživatelům v souladu s těmito Podmínkami.

VII.
Závěrečné ustanovení

Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Znění Podmínek může poskytovatel upravovat či měnit, doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Poskytovatel se zavazuje, že v případě změny Podmínek dostupné na webových stránkách www.dklab.cz/cs/vop-sablony bude informovat uživatele e-mailem.

Uživatel má povinnost pravidelně sledovat aktuální podobu Podmínek na stránkách poskytovatele.

Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Znění Podmínek může Poskytovatel upravovat či měnit, doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Uživatel a provozovatel se zavazují řešit případné spory prvně smírnou cestou.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré jeho osobní údaje, které jsou obsaženy v zákaznickém účtu zprostředkovatele, jsou chráněné Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a dále uživatel výslovně prohlašuje, že se zpracováním svých osobních údajů chráněných citovaným nařízením souhlasí.

V Praze dne 1.1.2020

Mezi naše klienty patří:

Licirna

Yage

Akinu

Espeon

Perricone MD

Made for Skin

Grossmann

Fajnspanek

Jsme na Facebooku